No. 002, Group 6, Xiaopanhe village, Taichang town, Ningxian County, Qingyang City, Gansu Province